KOMİSYONLAR

Örgütlenme Komisyonu

Örgütlenme modeli veya uygulama, Genel Merkez tarafından belirlenmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında şubeleşme veya temsilcilikler vasıtasıyla örgütlenme modeli temel alınmış olup ilkeler şu şekildedir:

ÇAĞSİAD’ ın dönemsel hedefleri doğrultusunda, Genel Merkez ile şubeler/ temsilcilikler arasında köprü vazifesi görmek, genel merkez ile şubeler/ temsilcilikler arasındaki koordinasyonu eksiksiz olarak yerine getirmek,

Örgütlenme ile ilgili yol ve yöntemleri sürekli güncelleyip geliştirerek, ÇAĞSİAD’ın her anlamda büyümesi için gerekli faaliyetleri yürütmek,

ÇAĞSİAD’ın örgütlenme çalışmalarını besleyecek, bölgelerin özgünlüklerini de gözeterek planlamalar yapmak,

ÇAĞSİAD’lıların bir araya gelmesini veya potansiyel ÇAĞSİAD adaylarına ulaşılması için çeşitli organizasyonların düzenlenmesini sağlamak.

İş Geliştirme Komisyonu

ÇAĞSİAD’lılar arasında yapılması mümkün olabilecek yeni yatırım alanlarının tespit edilmesi için çalışmak, ortaya çıkan alanlarla ilgili olarak yatırım yönlendirme çalışmaları yapmak,

Üyelerinin ÇAĞSİAD bünyesinde, kendi işletmelerinde ve de başkaca ticari yapılanmalarda, daha etkin iiş geliştirmeleri ve işbirlikleri yapmalarını sağlayacak organizasyonlar gerçekleştirmek,

Dünyada, ülkemizde ve ÇAĞSİAD bünyesinde yeni yatırım alanı olarak gelişen konularla ilgili araştırma yapmak, tespitlerde bulunmak ve bunları üyelerle paylaşmak

Yeni projeler üretmek, üretilen projelerin ÇAĞSİAD bünyesine akmasını sağlamak, bunları değerlendirebilecek bir veri bankası oluşturmak ve takibini sağlamak,

Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleşen fuarlarla ilgil takipler yapmak, katılım için gereken bilgilendirme çalışmalarını organize etmek.

Ortak satınalma projeleri geliştererek, üyelerimizin ortak satın alımlarında indirimler sağlamak,

Çağsiad üyelerinin gelir getirici faaliyetlerini geliştirmek.

Yurtdışı Komisyonu

ÇAĞSİAD’ın yurtdışı kurum-kuruluşlar ile kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması ve üyelerin Yurtdışı pazarlarında etkin olarak faaliyet göstermesi için destek olmak,

Uluslararası, ticari ilişkilerin gerçekleştirilmesini sağlamak, geliştirmek ve ÇAĞSİAD üyelerini bilgilendirmek,

Ekonominin dünyadaki gelişim sürecini incelemek, üyeleri bu konuda bilgilendirip azami fayda sağlayabilmeleri için çalışmalar yapmak,

ÇAĞSİAD üyelerinin tüm yabancı ülkelerle ticari ilişkilerinin oluşmasını ve artmasını sağlamak, ülkemizdeki yabancı ülke temsilcilikleri ile iletişim içerisinde olmak.

Yurtdışı temsilciliklerimizin desteği ile yurt dışında organizasyonlar ve heyet ziyaretleri düzenlemek.

İletişim Komisyonu

ÇAĞSİAD Genel Merkezi’nin ve şubelerinin/ temsilciliklerinin, iç ve dış ilişkilerde kullanacağı iletişim araç ve yöntemlerini belirlemek, dernek faaliyetlerinin, görsel-yazılı ortamlarda, basında etkili bir şekilde duyurmak ve koordinasyonu sağlamak,

Dernek iletişim araçlarının en verimli bir şekilde kullanılması için gerekli çalışmaları yapmak,

STK’lar, parlamento, siyasi partiler, konfederasyon ve federasyonlar, odalar, yerel yönetimler, medya, üniversiteler ve benzeri kurumlar ile ilişkileri geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak,

ÇAĞSİAD’ın yapmış olduğu çalışmaları haber haline getirerek medyada yer almasını sağlamak, uygun görülen konularda ve gelişmelerde basın açıklamalarını orgazine etmek,