YÖNERGELER

ÇAĞDAŞ İŞ İNSANLARI DERNEĞİ DANIŞMA KURULU
OLUŞTURULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

AMAÇ
MADDE 1- ÇAĞSİAD DANIŞMA KURULU, Bu yönetmeliğin amacı, ÇAĞDAŞ İŞ İNSANLARI Derneğinin tüzüğünün ilgili maddesi uyarınca oluşturulan Danışma Kurulu’nun çalışma, yöntem ve ilkelerini saptamaktadır.

KAPSAM

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ÇAĞSİAD Kurumunun, her alanda iş dünyası, kurum ve kuruluşlarla ve diğer paydaşlarla işbirliği yapması ve ilişkileri geliştirmesine ilişkin oluşturulabilecek danışma kurullarının oluşturulması ve işleyişine dair esasları kapsar.

DANIŞMA KURULU OLUŞTURULMASI, İŞLEYİŞİ VE GÖREVLERİ

MADDE(3) (1)Heyet üyelerinin isimlerinin belirlemesini, Dernek kurucu üyeleri, Dernek Merkez yönetim kurulu ve Şube başkanlarının çoğunluk onayı ile oluşturulur.
(2) Danışma kurulunun Dernek yönetim üzerinde bir yaptırımı yoktur. Heyete gelen konular, görüşüldükten sonra çoğunluk ve oy birliği kararı ile, tavsiye ve öneri niteliği şeklinde Genel Merkez Yönetim Kurul Başkanlığına iletilir.
(3) Heyet üyelerinin, derneğe üye olma zorunlulukları yoktur.
(4) Heyet üyeleri, Yurt içi, Yurt dışında faaliyet gösteren, İş Dünyası, Ticaret odaları, Meslek odaları, Diğer İş Dünyasını temsil eden Sivil toplum kuruluşları, Akademik kurumlar, Bürokrasi vb. bağlantılarını ÇAĞSİAD ile ilişkilendirmesinde faydalı sağlayacak çalışmalar yapacaklardır.
(5) Heyet üyelerinin sayısal bir zorunluluğu yoktur. Heyet üyeleri, kendi aralarında Başkan, Başkan Vekili, Sözcü, Sayman gibi görev dağılımları, kendi içlerinde yapabilirler.Heyet sekretaryasına üyelerden biri veya ÇAĞSİAD bünyesinden bir önerilen bir isim ile devam edebilirler.
(6) Yılda en az 2 kez toplanacak olan Heyet, toplantı gündem, toplantı yeri ve sonuç bildirgesini heyet sekreteryası aracılığı ile yapacak, Genel Merkez Yönetim Kurul sekteryasına iletecektir.
(7) Heyete ÇAĞSİAD Genel Başkanı, ve önerilen İl Şube Başkanlarıda katılabilecekler ancak karar anında oylamaya katılamayacaklardır.
(8) Yılda bir kez yapılan İştişare toplantılarına Heyet veya Heyet üyeleride katılabilirler.
(9) Heyet üyeleri, ÇAĞSİAD Kurulları, Siyasi Parti çalışmaları, başka bir kurum ve kuruluşların gündemleri ile ilgili çalışma yapmıyacaklardır.
(10) Heyet üyelerinde ÇAĞSİAD ilgili şubesine üyeliği olmayanlar dışındakiler Kurullarda oy kullanamazlar.
(11) Genel Kurullarda, Divan veya Temenni dileklerde, Heyet üyeleri görev alabilir, konuşma yapabilirler.

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

– Mikail Düzenli
– İsmail Ali Şahin
– Adnan Bulut
– Mustafa Kaçmaz
– Kazım Özeren
– Sinan Aktaş
– Sakine Tayanç
– Ali Rıza Polat
– Kemal Doğan
– Velat Doğan
– Ali Türkeş
– Hasan Boyraz
– Metin Uludağ
– İrfan Özbek